راه اندازي سامانه تقاضاسنجي روستايي
راه اندازي سامانه تقاضاسنجي روستايي
سرپرست اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان از راه اندازي سامانه تقاضاسنجي روستايي در استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان ،قهرمان آماره ، با اشاره به دستورالعمل موضوع بند ب ماده 8 و9آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدارمناطق روستائي وعشايري ،ابلاغي مقام عالي وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعي ، اين اداره کل  ضمن اطلاع رساني لازم به دستگاه هاي اجرايي و هم استاني هاي گرامي، آمادگي خود را جهت اجراي دوره هاي مهارتي براي افراد جوياي مهارت فاقد گواهينامه مهارتي ويا متقاضيان ارتقاء وتکميل مهارت اعلام مي نمايد.
وي گفت:متقاضيان تسهيلات روستائي ،دهياران ،اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها،مسئولين پايگاههاي بسيج، کانون هاي فرهنگي مساجد ،NGOهاو...مي توانند با مراجعه به پورتال سازمان به آدرس www.portaltvto.com نسبت به ثبت دوره هاي آموزشي مورد نياز اقدام و روساي مراکز اين اداره کل پس از بررسي با توجه به توان وامکانات مرکز نسبت به تاييد آنها اقدام و پس از تاييد دوره ها در پورتال آموزش فني وحرفه اي اجرا مي گردند.