به گزارش روابط عمومي اداره کل:
نشست سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي با اعضاء کميته بازديد همگاني
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري، به مناسبت هفته بازديد همگاني سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با مسئولين آموزش و پرورش، استانداري، شهرداري در خصوص حمايت از آموزشهاي فني و حرفه اي و به تبع آن اشتغال زايي در بين جوانان استان ديدار و گفتگو کرد.
آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي هدف از اين ديدار را بررسي راهکارهاي اجرايي گسترش سطح تعاملات و همکاري ها ميان چند دستگاه و تاکيد بر اهميت آموزش هاي مهارتي عنوان کرد.
فروزنده مدير کل روابط عمومي استانداري استان در اين جلسه گفت :مهارت در خانواده ها کمرنگ شده است و  بسياري از آسيب هاي اجتماعي که در سطح استان دامن گير جوانان ماست بر اثر اين است که مهارت و حرفه آموزي مورد توجه قرار نگرفته است. وي گفت: کارآموزي که براي کسب مهارت قدم بر مي دارد به اين نتيجه رسيده که بايد متحول گردد.
فروزنده تأکيد کرد: روابط عمومي ها مي توانند با توجه به نياز جامعه و بازار کار در خصوص حرفه هاي جديد و آموزشهاي مهارتي در سطح دانشگاهها؛ مدارس و جوانان تبليغات گسترده نمايند و جوانان را به سوي مهارت آموزي سوق دهند.
مؤمني معاون شهردار شهرستان شهرکرد در اين جلسه گفت: اين روزها جوانان و نوجوانان بايد بدانند که از نوجواني بايد به فکر يادگيري مهارت فني و حرفه اي باشند. وي در ادامه در خصوص همکاري با آموزش فني و حرفه اي و تبليغات وسيع در سطح شهر  قول مساعد داد.
ايزدي از دفتر امور اجتماعي استانداري در اين جلسه گفت: آموزشهاي فني و حرفه اي را مي توان به عنوان يکي از ارگانهاي افزايش دهنده اعتماد بنفس ياد کرد و گفت: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  نقش بسزايي در کاهش آسيب هاي اجتماعي در بين خانواده هاي بي سرپرست، بد سرپرست، زندانيان و معتادين و حاشيه نشينان شهر دارد. وي اضافه کرد: آموزشهاي فني و حرفه اي در بين دانش آموزان کم بضاعت و خانواده هاي آنان مي تواند فرزندان اين مرز و بوم را از تباهي و نيستي در بزرگسالي نجات دهد.
کريمي نماينده آموزش و پرورش در اين جلسه گفت: خواستار فراگيري يک کار و مهارت به دانش آموزان در حين تحصيل هستيم، که خوشبختانه امروز مسئولين کشوري با درک عميقي از اهميت آموزش هاي مهارتي در رشد و توسعه کشور و جايگاه اين آموزش ها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار عزم خود را در جهت توسعه و گسترش بيش از پيش آموزش هاي مهارتي و ترويج فرهنگ مهارت آموزي در سطح جامعه جزم کرده اند.
لازم به توضيح است در پايان جلسه حاضرين از کارگاههاي آموزشي مرکز شماره يک شهرکرد بازديد کردند.