کد مطلب: 71624
آگهي مزايده عمومي
تاریخ انتشار : 1396/03/31
نمایش : 8560
اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري باستناد به مواد و ظرفيت هاي قانوني ماده (88) و (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه اجرايي ماده (13) و (22) و (24) قانون مديريت خدمات کشوري و آيين نامه اجرايي آنها، ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در نظر دارد به شرح جدول زير فضاها و اماکن مازاد اداري و آموزشي خود را به صورت اجاره يکساله واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند به مدت 10 روز از زمان درج آگهي جهت دريافت اسناد و شرايط مزايده به اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان به آدرس: شهرکرد - بلوار انقلاب - جنب هلال احمر - اداره امور عمومي و يا به آدرس الکترونيکي www.ctvto.ir مراجعه نمايند.
 
مشخصات مراکز و فضاهاي جهت اجاره
رديف کاربري آدرس مکان قيمت پايه اجاره يکساله(ريال)
1 اداري آموزشي
 
فلارد،جاده ابواسحاق، مرکزآموزش فني وحرفه اي فلارد مرکز فني وحرفه اي 180.000.000
2 اداري آموزشي
 
نقنه ،مرکزآموزش فني وحرفه اي نقنه مرکز فني وحرفه اي 48.000.000
3 اداري آموزشي
 
جونقان، مرکزآموزش فني وحرفه اي جونقان مرکز فني وحرفه اي 60.000.000
4 اداري آموزشي باباحيدر،خيابان اصلي(جاده کوهرنگ) مرکزآموزش فني وحرفه اي باباحيدر طبقه همکف 36.000.000
5 اداري آموزشي باباحيدر،خيابان اصلي(جاده کوهرنگ) مرکزآموزش فني وحرفه اي باباحيدر مغازه1(28متر) 20.400.000
6 اداري آموزشي باباحيدر،خيابان اصلي(جاده کوهرنگ) مرکزآموزش فني وحرفه اي باباحيدر مغازه2(26متر) 16.800.000
7 اداري آموزشي باباحيدر،خيابان اصلي(جاده کوهرنگ) مرکزآموزش فني وحرفه اي باباحيدر مغازه3(24متر) 15.600.000
8 خدماتي شهرکرد،بلوار انقلاب،جنب هلال احمر،
مرکزآموزش فني وحرفه اي شهرکرد
رستوران 120.000.000
9 اداري آموزشي مراکزآموزش فني وحرفه اي اردل،بروجن ، شهرکرد،فارسان کانکس 24.000.000
 
 
معاونت اداري وپشتيباني اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان چهارمحال وبختياري

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن