کد مطلب: 71714
سامانه مشمولين سربازي از تاريخ 96/9/14لغايت96/9/20 جهت ثبت نام براي اعزامي تاريخ 96/12/02 فعال خواهد بود.
تاریخ انتشار : 1396/07/02
نمایش : 41319
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن