کد مطلب: 72030
جلسه شوراي اداري آموزشي اداره کل آموزش فني وحرفه اي چهارمحال وبختياري
تاریخ انتشار : 1397/08/13
نمایش : 806
 

جلسه شوراي  اداري آموزشي اداره کل آموزش فني وحرفه اي چهارمحال وبختياري
جلسه شوراي  اداري آموزشي با حضور مديرکل، معاونين ، رؤساي مراکز و واحدهاي اداري اين اداره کل در تشکيل شد.
       
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، آماره  در جلسه شوراي  آموزشي اداري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان که با حضور معاونين ، روساي ادارات و  واحدهاي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در محل سالن جلسات اداره کل تشکيل شد، هدف از تشکيل اين جلسه ارائه گزارش ، برنامه ريزي بازرسي ها، تشريح دستورالعمل هاي ستادي و برنامه هاي پيشنهادي براي تحقق شعار سال" حمايت از کالاي ايراني" عنوان شد.
در ادامه مرتضي طاهري، معاون اداري و پشتيباني اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن خوشامدگويي به حاضرين جلسه گفت:روساي مراکز نسبت به اعلام مواد مصرفي مازاد و تجهيزات مازاد مراکز جهت انتقال به ديگرمراکز اقدام کنند و همچنين بر صرفه جويي در مراکز تاکيد زيادي داشتند.
 
شهرا م کوهيان افضل معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي به تعهدات آموزشي سال 97 در همه بخش ها و حوزه هاي مختلف اشاره داشت و بر اهميت نظارت و بازديد ميداني براي کيفيت بخشي هرچه بيشتر بر روند اجراي آموزش هاي مهارتي تأکيد کرد
در اين جلسه  روساي مراکز وادارات وواحدهاي  حراست، خدمات ماشيني، حقوقي ،روابط عمومي، دفتر فني و بودجه به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود در خصوص مسائل مطرح شده درجلسه  پرداختند و پيشنهادهاي  خود را در حوزه هاي مربوطه ارائه نمودند .
قهرمان آماره سرپرست اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  نيز پس ازارائه گزارش و پيشنهاد هاي همکاران گفت:
 هر مرکز آموزش فني و حرفه اي در هريک از شهرستانهاي استان بايد بتواند با تحليل و تجزيه مداوم نسبت به بازخوردهاي عملکرد خود اقدام نمايد و با توجه به تقاضا محور بودن آموزشها و با توجه به سفارش بازار کار برنامه ريزي کنندو رشته هاي جديدرا آموزش دهند
 وي گفت:ضرورت دارد اجراي طرح اردوهاي تفريحي و ورزشي کارکنان با هدف ايجاد روحيه نشاط و سرزندگي در بين آنها بايد توسط روساي مراکز در فصول مناسب برنامه ريزي شود و برنامه هاي خوبي در اين زمينه پيش بيني شده که بموقع اجرايي ميگردند.
 وي همچنيتن اظهارکرد:اميد است با توجه به کرامت انساني همکاران و بهره گيري از تجارب کارشناسان مجموعه، حاکم شدن اخلاق اسلامي، توجه به منابع انساني، برنامه هاي انگيزشي ، توجه به رفاه کارکنان و بهره مندي از مزاياي قانوني، رعايت صرفه و صلاح دولت و اثربخش نمودن آموزشها ، کيفيت بخشي به آموزش ها و پيگيري اجرايي شدن مصوبات دولت  و دستورالعملهاي سازمان با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن