کد مطلب: 72218
مدير کل آموزش فني و حرفه اي گفت:
جلسه صرفه جويي و بهره وري با هدف همکاري و تعامل دلسوزانه کارمندان اجرا مي شود.
تاریخ انتشار : 1398/03/19
نمایش : 516
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري، در پيگيري جلسات صرفه جويي و بهره وري در اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان که با حضور مدير کل و معاونين و کارشناسان اداره کل برگزار گرديد ضمن پيگيري مصوبات جلسات قبل در اين جلسه نيز تصميمات مهمي جهت صرفه جويي و بهره وري مصوب گرديد.
آماره مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در اين جلسه گفت: با توجه به اينکه بخش زيادي از عمر ما در اداره و محيط کاري سپري مي شود، لذا بايد سعي کنيم با تعهد، دلسوزي و همدلي در فضايي صميمي فعاليت کنيم و در همه امور جاري اداره تکريم ارباب رجوع، صداقت، امانتداري، صرفه جويي در مصرف و وجدان کاري را سرلوحه کارهايمان قرار دهيم.
دراين جلسه ضمن بحث و بررسي مصوبات قبلي و توضيح نحوه ي انجام هر يک از آنها، مصوبات جديدي نيز توسط کليه حاضرين و اعضاء جلسه مطرح گرديد که مقرر شد مفاد اين جلسه در قالب صورتجلسه ايي براي اجرا به ستاد ارسال گردد.
آماره گفت: هدف ما از تشکيل کميته صرفه جويي و بهره وري همکاري و تعامل دلسوزانه کارمندان است که با پيشنهادها، ايده ها و نظرات و پرهيز از انجام امور غير ضروري مي توانند راهگشاي بسياري از مشکلات پيش رو در انجام وظيفه هر ارگان باشد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن