کد مطلب: 72323
به گزارش روابط عمومي:
آزمونهاي هماهنگ مرحله پنجم و صنعت ساختمان و تفاهم نامه مرحله دوم برگزار شد
تاریخ انتشار : 1398/07/01 09:21:10
نمایش : 86
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهار محال و بختياري،آزمونهاي هماهنگ مرحله پنجم و صنعت ساختمان و تفاهم نامه  مرحله دوم در روزهاي پنج شنبه مورخ 98/6/28و جمعه مورخه 98/6/29برگزار شد.
احمدپور رييس  اداره سنجش و ارزشيابي مهارت استان گفت :آزمونهاي هماهنگ  در 10 مرکز ثابت استان برگزار شد و صنعت ساختمان و تفاهم نامه در 5 مرکز ثابت استان برگزارشد.
وي عنوان کرد:کل معرفي شده به آزمونهاي کتبي  1104 نفر بوده که از اين تعداد 624 نفر به  آزمون هماهنگ  معرفي شده بودند و 232 نفر به آزمون صنعت  ساختمان معرفي شده بودندو 248 نفر به آزمون تفاهم نامه معرفي شده بودند.
احمدپوراظهار داشت : از تعداد 624 نفر آزمون هاي هماهنگ ،484 نفر حاضر بودند که 359 نفر آنها در آزمون کتبي قبول شدند همچنين از تعداد 232 نفر آزمونهاي صنعت ساختمان ،194 نفر حاضر بودند که از اين تعداد147 نفر در آزمون کتبي قبول شدند و نيز از تعداد 248 نفر آزمونهاي تفاهم نامه 220 نفر آنها حاضر بودند که از اين تعداد 133 نفر نمره قبولي کسب کردند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن