کد مطلب: 72472
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و دبير کارگروه زنان روستائي و عشاير و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده رياست جمهور
تاریخ انتشار : 1399/03/13
نمایش : 132
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،به منظورايجاد و گسترش و همفکري و همکاري هاي آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه اي في ما بين  اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و دبير کارگروه زنان روستائي و عشاير و مناطق محروم معاونت زنان و خانواده رياست جمهور منعقد شد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان گفت : هدف از انعقاد اين تفاهم نامه  استفاده از ظرفيتهاي طرفين در راستاي اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي جهت گروه هدف (زنان سرپرست خانوار ،زنان بد سرپرست و معتادين بهبود يافته) مي باشد.
کبيري افزود:توانمند سازي افراد از لحاظ ارائه آموزشهاي  مهارتي فني و کمک به ايجاد اشتغال پايدار جامعه هدف ( زنان سرپرست خانوار ،زنان بد سرپرست و معتادين بهبود يافته ) از اولويتهاي اين اداره کل مي باشد
دبير کارگروه زنان روستائي و عشايرو مناطق محروم معاونت زنان و خانواده رياست جمهور گفت: يکي از مهمترين اهداف اين تفاهم نامه معرفي و تسهيل در فروش محصولات  تولد شده توسط مهارت آموخته گان  مي باشد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن