کد مطلب: 72474
به گزارش روابط عمومي:
جلسه شوراي پژوهشي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان
تاریخ انتشار : 1399/03/19 13:33:06
نمایش : 91
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان  چهارمحال و بختياري، اولين جلسه شوراي پژوهشي اداره کل با حضور مدير کل ، سرپرست معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي ، سرپرست و کارشناسان اداره آموزش و پژوهش برگزار شد و اولويت هاي پژوهشي سال جاري پيشنهاد و پس از بحث و بررسي به تاييد رسيد.
مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن اشاره به پتانسيل هاي استان و حرکت اين اداره کل در جهت ظرفيتهاي موجود پيش بيني شده در اسناد بالا دستي و سند آمايش سرزمين به تفکيک هر شهرستان را ضروري دانست.
کبيري افزود: يکي از برنامه هاي اين اداره کل در سال جاري استفاده از نظرات علمي و پژوهشي همکاران و تمام مجموعه هاي داخلي و بيروني در جهت پيشبرد اهداف مي باشد.
در پايان سرپرست معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ريزي اداره کل گزارش مبسوطي از وضعيت تخصصي کردن مراکز و طرح پژوهشي اين اداره کل در سال گذشته ارائه داد
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن