روسای مراکز آموزشی
-
علیرضا کریمزاده
سرپرست مرکز شهرکرد


  غلامرضا تبریزیان
رئیس مرکز بروجن

هدایت الله رحیمی
سرپرست مرکز لردگان

 

نبی الله محمدی
رئیس مرکز فارسان

قدرت الله قاسمی
سرپرست مرکز سامان


خاطره سلیمانی
سرپرست مرکز کوهرنگ

 


جهانبخش رئیسی
رئیس مرکز کیار


محمد بنی طالبی
سرپرست مرکز هفشجان


خداکرم جعفری
رئیس مرکز سورشجان حافظ محمودیان 
سرپرست مرکز اردل