مدیر کل و روسای واحدها
-
 


 

    قهرمان آماره
مدیر کل


 

مرتضی طاهری
معاون اداری پشتیبانی


شهرام کوهیان افضل
معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی 

 

  اکرم صالحی
رئیس اداره امور مالی

افشین احمد پور
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

زینت کیانی
رئیس اداره امور عمومی

غلامرضا طاهری
سرپرست موسسات آموزشگاههای آزاد

 پریسا کیانپور

رییس ادارهآموزش ، پژوهش و برنامه ریزی