اقدامات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان:
در پويش توليد ماسک در جهت مقابله با بيماري کرونا تا 7 فروردين 1399