به گزارش روابط عمومي:
آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي جهت سربازان وظيفه نيروي انتظامي شهرستان لردگان
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، جلسه اي در خصوص آموزشهاي مهارتي فني و حرفه اي براي سربازان وظيفه و خانواده نيروي کادر شهرستان لردگان با حضور رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي لردگان و فرماندهي  نيروي انتظامي شهرستان لردگان برگزار گرديد.
در اين جلسه رئيس مرکز آموزش فني و حرفه اي لردگان در مورد آموزش هاي مهارتي مرکز و مهارت آموزي در محيط کار واقعي و محتواي آموزش مجازي و گواهينامه هاي فني و حرفه اي توضيحاتي را ارائه نمودند.
درادامه فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان لردگان با تقدير و تشکر ويژه از مجموعه فني و حرفه اي لردگان که در سال 1398 همکاري خوبي در امر آموزش و خدمات رساني به همکاران و پرسنل نيروي انتظامي داشته اند ابراز رضايت نموده ، اميد است امسال هم سربازان وظيفه و پرسنل کادر نيروي انتظامي شهرستان لردگان  از خدمات آموزش فني و حرفه اي بتوانند استفاده  نمايند