کد مطلب: 72538
به گزارش روابط عمومي:
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و مرکز خدمات حوزه هاي علميه استان
تاریخ انتشار : 1399/07/16 11:49:38
نمایش : 80
انعقاد تفاهم نامه في ما بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و مرکز خدمات حوزه هاي علميه استان
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ،درراستاي نامگذاري شعارسال توسط مقام معظم رهبري با عنوان جهش توليد و سياست هاي دولت تدبير و اميد در جهت ارتقاء توانمندي هاي علمي ،مهارتي و شايستگي هاي شغلي در اقشار مختلف با بهره مندي از تمام ظرفيت هاي قابل حصول در اين عرصه ، تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و مرکز خدمات حوزه هاي علميه استان منعقد گرديد.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان اظهار داشت :هدف از انعقاد اين تفاهم نامه توانمند سازي خانواده طلاب و روحانيون با آموزش هاي مهارتي بر اساس استانداردها و شايستگي هاي آموزشي و شغلي مي باشد
کبيري افزود: فرهنگ سازي عمومي در زمينه آموزش هاي مهارتي بر اساس استانداردها و شايستگي هاي آموزشي و شغلي و همچنين توسعه بسترهاي اشتغال کارجويان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف به صورت مشارکتي از ديگر اهداف اين تفاهم نامه مي باشد
بنابراين گزارش تعهدات اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري به عنوان طرف اول تفاهم نامه نظارت بر اجراي آموزش هاي مهارتي جهت توانمندسازي جوامع هدف-برنامه ريزي جهت ارزشيابي و برگزاري آزمون مهارت آموختگان توسعه آموزش هاي مهارتي و کارآفريني از طريق آموزش به کارکنان و خانواده آنان ،ونيز تعهدات مرکز خدمات حوزه هاي علميه استان به عنوان طرف دوم تفاهم نامه انجام نيازسنجي آموزشي و شناسائي دوره هاي آموزشي مورد نياز و ارسال نتايج حاصله به طرف اول همکاري در برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي در اختيار گذاشتن فضاهاي مازاد جهت آموزش تبليغ و ترويج طرح و فرهنگ سازي در خصوص موضوع تفاهم نامه مي باشد
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن