شماره تماس واحدها

شماره های داخلی و ثابت واحدهای اداره کل آموزش فنی وحرفه ای
شماره داخلی اداره واحد شماره ثابت
367   دفتر مدیر 038-32229340
313   بودجه  038-32223042
303   خدمات ماشینی 038-32225026
319   دفتر فنی 038-32223042
321   ارزیابی عملکرد و رسیدگی 038-32221273
335-328   حقوقی، انبار 038-32220994
354-312   معاون اداری پشتیبانی ورئیس حراست 038-32220827
315   دفتر حراست 038-32229539
304   ذیحسابی 038-32229261
345 اداره امور مالی رئیس امور مالی 038-32253753
306  کارشناس امور مالی داخلی
307 تدارکات 038-32228054
368 امور مالی  داخلی
369 کارپردازی و امین اموال 038-32220707
317 دیوان محاسبات داخلی
314 اداره امور عمومی و پشتیبانی رئیس امور عمومی وپشتیبانی 038-32220658
376  کارشناس امور اداری  038-32254312
320 کارگزین داخلی
372 نقلیه داخلی
360 دبیرخانه 038-32220834
300-301 اطلاعات داخلی
375 اداره سنجش و ارزشیابی مهارت رئیس آزمون 038-32254630
370  کارشناس آزمون 038-2221349
379  کارشناس آزمون داخلی
332  کارشناس آزمون داخلی
318  کارشناس آزمون 038-32221075
334  کارشناس تحویل گواهینامه داخلی
361 معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی معاونت آموزش 038-32242772
362 رئیس آموزش و پژوهش 038-32225982
351  کارشناس آموزش  داخلی
349  کارشناس آموزش داخلی
363  کارشناس آموزش داخلی
374  کارشناس آموزش  داخلی
357 اداره موسسات کارآموزی آزاد رئیس آموزشگاه آزاد 038-32243642
337  کارشناس آموزشگاه آزاد  داخلی
338  کارشناس آموزشگاه آزاد  داخلی

ارتباط مستقیم با مدیرکل


آدرس ایمیل ارتباط مستقیم با مدیر کل:
F.kabiri5799@gmail.com

اطلاعیه های سازمان