رهنمود رهبری

تابلو اعلانات
حجاب
 
سَـنبـُل زیبـایـی از آییــن پیغمبـر(ص) حجـاب 
داستان دلکـش اسـلام ، پنهـان در حجــاب
زن اگـــر شــد پِیـــروِ اســلامِ نـابِ زینبــی  
بهتـریـن روحِ نمادیـن ، اول و آخــر حجــاب  

گشتـه از دُخت پیَمبـر(ص) این وصیت بر زنان
هست در دیـن الهــی بهتریـن زیـور حجـاب

علم و آگاهـی بود در ساغـرِ احــکامِ نـاب
شاید آگاهی فزایـد جملـه در ساغـر حجـاب  

بسکه خود از کودکی توضیح داده با عمـل
شـارحِ احـکامِ نابــی گشتــه با مـادر حجـاب

دختران پاک اسلامند یا آیینـۀ رویِ خـــدا
کین چنین تاکید شد بَرمویِ چون عنبـرحجـاب
یک زن مومن بُوَد گر مُشک موی و شمس روی 
عزّت آن مویِ چون مُشک و رُخِ اخترحجاب  
ای تَدَیُن موی را پوشش حجاب ظاهریست               
فهم باید تا بدانـد چیسـت سـرتاسـر حجـاب  
30/11/1396                     
جمشید جعفرزاده سامانی             
پیوندها
rahbari

reyasat

?????? ??????? ??????

samad

hozoor

dolat electronic

ostandari

vezarat

sazman am.fani

mashaghel

????? ??????????

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
اوقات شرعی
آخرین اطلاعیه ها
جلوگیری از حملات سایبری به رایانه ها

توجه:
فکر نکنیم که هکرها با ما کاری ندارند همه افراد جامعه در معرض حملات سایبری جهت سوء استفاده های گوناگون مالی - سیاسی و فرهنگی و .... می باشند.
1.  10 راه کار برای جلوگیری از حملات سایبری
2. پنج راهکار برای جلوگیری از حملات سایبری به رایانه‌ها

اطلاعیه های سازمان
نظرسنجی
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان موثر می باشد؟

 

آخرین اخبار