مدیر کل و روسای واحدها

-

 


 

    فرانک کبیری
مدیر کل


 


سعید قطره
 سرپرست معاون اداری پشتیبانی

علی انصاری
 سرپرست معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی 

 

  اکرم صالحی
رئیس اداره امور مالی

افشین احمد پور
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

غلامرضا طاهری
رئیس اداره امور عمومی
مرتضی محمدیان دهکردی
رییس موسسات آموزشگاههای آزاد

 پریسا کیانپور

رییس ادارهآموزش ، پژوهش و برنامه ریزی